×

Javni razpisi iz Uradnega lista št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020


V Uradnem listu RS št. 104/2020 z dne 24. 7. 2020 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020

Predmet Javnega razpisa za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda. 

Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 17. avgusta 2020 do vključno 17. septembra 2020 do 23:59.

Obdobje upravičenosti stroškov: V skladu z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2023.

Cilj operacije: Z uvajanjem učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa bomo dosegli intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu in ustvarili nova delovna mesta

VEČ

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za podporo planinski športni in večnamenski rekreacijski infrastrukturi

Namen in cilji javnega razpisa: Namen javnega razpisa je obnova in/ali rekonstrukcija planinskih objektov, ki so zaradi naravnih ali drugih nesreč neuporabni oziroma ne izpolnjujejo standardov za uporabo planinskih objektov.

Upravičeni prijavitelji: Upravičeni prijavitelji so pravne osebe, ki so lastniki ali upravljajo s planinskimi kočami, zavetišči, bivaki in planinskimi učnimi središči vpisanimi v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1. 1. 2020, na ozemlju Republike Slovenije.

Upravičeni prijavitelji so lahko tudi najemniki planinskih koč, zavetišč, bivakov ali planinskih učnih središč vpisanih v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije, če imajo z lastniki le-teh sklenjeno najemno pogodbo, veljavno najmanj za 5 let in imajo hkrati soglasje lastnikov za izvedbo investicije.

Če so lastniki objektov osebe javnega prava, so upravičeni prijavitelji lahko samo najemniki planinskih koč, zavetišč, bivakov ali planinskih učnih središč vpisanih v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije, če imajo z lastniki le-teh sklenjeno najemno pogodbo, veljavno najmanj za 5 let in imajo hkrati soglasje lastnikov za izvedbo investicije. Osebe javnega prava so upravičene do sofinanciranja, če lastni delež investicije zagotavljajo v obliki finančnih instrumentov pridobljenih na trgu pod tržnimi pogoji (komercialni krediti bank, obveznice …) ali prostovoljnega dela.

Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev:

Obdobje upravičenosti stroškov oziroma izdatkov upravičenca: Stroški oziroma izdatki upravičenca bodo upravičeni od objave javnega razpisa. Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca se zaključi najkasneje 11. 12. 2020.

Obdobje za porabo sredstev: Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati, bodo morali posredovati ZZI najkasneje do vključno 28. 11. 2020.

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov se zaključi 31. 12. 2020.

Več: Uradni list RS št. 104/2020, stran 1578 – 1588

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni razpis semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2020-2)

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) mladim inovativnim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla letos ponovno ponuja semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila v višini 75.000 EUR (v okviru javnega razpisa SK75 2020 -2) za hitro rast mladih inovativnih podjetij na trgu!

SPS je danes v Uradnem listu RS št. 104/2020 in na svoji spletni strani v okviru finančne linije semenski kapital objavil razpis z oznako SK75 2020-2 – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij. Gre za razpis, v okviru katerega lahko mlada inovativna podjetja pridobijo kvazi – lastniško financiranje v višini 75.000 EUR v zgodnji semenski razvojni fazi za pospešitev prodaje in rasti na trgu. Na razpis SK 75 2020-2 lahko kandidirajo mikro in mala inovativna podjetja, ki so so starejša od šest (6) mesecev in mlajša od pet (5), imajo dokončan razvoj proudkta/storitve ter so ga že preizkusili pri prvi strankah, imajo lasten razvoj in inovativen poslovni model ter že ustvarjajo prve prihodke od prodaje/storitve.

Pred prijavo na razpis imajo podjetja možnost pridobititi do 40-točk v pred-selekcijskem postopku! V okviru PRED-SELEKCIJSKEGA postopka, katerega namen je tudi pomoč pri pripravi kakovostne vloge za pridobitev sredstev, imajo podjetja možnost pridobiti do 40 točk za potrebe javnega razpisa v okviru Demo dneva, kjer poslovni model in produkt/storitev predstavijo pred zunanjo neodvisno strokovno komisijo. Rok za prijavo v pred-selekcijski postopek je 9. september 2020.

VEČ

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo 13. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz 8. točke prvega odstavka 5. člena Uredbe.

Cilj podukrepa: Izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev z zaščito domačih živali oziroma

gojenje divjadi na območjih pojavljanja medveda in volka.

Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. avgusta 2020 do vključno 21. oktobra 2020, do 23.59.

Informacije o javnem razpisu:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si;
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in Sindikata kmetov Slovenije (Priloga 1 razpisne dokumentacije).

VEČ

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo 6. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov iz drugega do četrtega odstavka 29. člena Uredbe.

Cilji podukrepa: Povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov.

Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 17. avgusta 2020 do vključno 26. oktobra 2020, do 23.59.

Obdobje upravičenosti stroškov:

Javni razpis je odziv na epidemijo COVID-19, zato so v skladu s četrtim odstavkom 99. člena Uredbe do podpore upravičeni tudi stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. 3. 2020 za naložbe iz prve in tretje alineje prvega odstavka 29. člena Uredbe.

V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se v skladu z enaindvajsetim odstavkom 102. člena Uredbe lahko vloži do 30. junija 2023.

Informacije o razpisu:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si.
  • INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje in Čebelarske zveze Slovenije (Priloga 5 razpisne dokumentacije).

VEČ

Informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  040 315 335ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe