Na vsebino
×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 74/2022 z dne 27. 5. 2022

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 74/2022 z dne 27. 5. 2022, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis spodbude za mikropodjetja v lesarstvu (MIKRO 22-23).

Cilj javnega razpisa je dvigniti konkurenčnost in rast mikropodjetij na področju lesarstva, povečati njihovo odpornost na zunanje vplive ter dvigniti dodano vrednost. Doseglo se ga bo s sofinanciranjem stroškov opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter sredstev plač in drugih stroškov v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikropodjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva ter stroškov plač in drugih stroškov dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikropodjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva. 

Na razpis se lahko prijavijo mikro podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge; na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo registrirano dejavnost: Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, ali Proizvodnja pohištva (razen proizvodnja žimnic).

Prijavljeni projekt mora biti izveden na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv in biti tržno naravnan. 

Upravičeni stroški se sofinancirajo v višini največ 60% upravičenih stroškov, preostanek zagotavljajo upravičenci. Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 5.000 EUR in največ 50.000 EUR.

Upravičeni so naslednji stroški:

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, orodij, strojev),
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja),
 • stroški plač in drugo stroški dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa za enega zaposlenega.

Po razpisu so neupravičeni tudi stroški za nakup sončnih elektrarn, solarnih panelov, kotlov in peči (vse, kar je v povezavi s produkcijo energije, vključno s toplotno), stroški za nakup licenc za splošne pisarniške programe in splošne operacijske sisteme.

Roka za oddajo vloge za dva in sicer: 30. 6. 2022 in 18. 11. 2022.

2. Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitev zdravja do leta 2025.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja, ki prispevajo k izvajanju Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 015-2025, Skupaj za družbo zdravja. Poseben poudarek javnega razpisa je na naslavljanju potreb ranljivih skupin prebivalstva, spodbujanju mreženja, sodelovanja in partnerstva med organizacijami ter institucijami, ki delujejo na vsebinskih področjih tega javnega razpisa.

Predmet javnega razpisa so programi na naslednjih področjih:

 • Zdrava in uravnotežena prehrana in telesna dejavnost za zdravje
 • Preprečevanje nalezljivih bolezni s cepljenjem, obvladovanje okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb
 • Preprečevanje rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti in s tem povezane škode
 • Krepitev duševnega zdravja in nudenja psihosocialne pomoči
 • Opolnomočenje, ozaveščanje in dvig zdravstvene pismenosti za obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni
 • Zdrav življenjski slog mladih

Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo do 95% upravičenih stroškov projekta. Upravičeni stroški so:

 • strošek plač in povračila v zvezi z delom,
 • strošek za službena potovanja,
 • posredni stroški,
 • strošek materiala in storitev,
 • DDV, 
 • strošek amortizacije.

Rok za oddajo vlog je 30. 6. 2022.

3. Ministrstvo za izobraževanje in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje plač zaposlenih organizatorjev izobraževanja odraslih v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih in javnih srednjih šolah v letu 2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje plač organizatorjev izobraževanja odraslih v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih in javnih srednjih šolah, ki izvajajo izobraževanje odraslih.

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo sledeče pogoje: so javni zavod, imajo zaposlenega organizatorja izobraževanja odraslih, imajo v tekočem šolskem letu vpisane udeležence izobraževanja odraslih.

Rok za prijavo na razpis je 10. 6. 2022.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe