Na vsebino
×

Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost

Partnerji v projektu: LAS s CILjem (nosilni partner), Mestni muzej Idrija – Muzej za Idrijsko in Cerkljansko (MMI), Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija (CUDHg Idrija), Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija (ICRA)

Vrednost celotnega projekta: 126.796,61 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 95.654,51 EUR

Trajanje projekta: 1. 4. 2019 – 31. 10. 2020

Povzetek:

Izhodišče pri pripravi projekta je dejstvo, da je bilo na Idrijskem vedno potrebno biti inovativen na vseh področjih življenja, če je človek želel preživeti v sicer zelo neprijaznem bivalnem okolju idrijske kotline. Inovativni so morali biti moški in ženske, in zato so se na našem območju ves čas pojavljale razne nove veščine, znanja, poklici in številne obrti, od katerih nekatere še niso bodisi ustrezno raziskane ali ohranjene za bodoče rodove bodisi ustrezno prezentirane in promovirane. Vseh v projekt Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost nismo mogli vključiti, zato smo se partnerji odločili, da bodo predmet tega projekta naslednje teme:

 • prve čipke, ki so v začetku 18. stoletja prišle na območje Idrijskega in Cerkljanskega, njihova izdelava in tihotapstvo. V ospredju bo lik najbolj znanje tihotapke Melhiorce,
 • rudarska svetila v rudniku
 • glinarstvo in izdelava posebnih glinenih posod – retort za potrebe žganja cinabaritne rude.

Na osnovi teh tem bomo z namenom oživitve, prezentacije, prenosa znanj, revitalizacije obrti ter njihove vključitve v podjetniško in turistično ponudbo, ki bo omogočala oblikovanje novih delovnih mest, pripravili številne didaktične programe za ranljive skupine, izobraževalne programe za osnovne in srednje šole ter turistične programe za različne ciljne skupine, koncepte različnih delavnic in dogodkov za javnost ter njihovo pilotno izvedbo, različne promocijske materiale in promocijske aktivnosti za dvig osveščenosti o pomenu ohranjanja in varovanja kulturne dediščine ter za povečanje dostopnosti do nje, tudi za ranljive skupine z različnimi omejitvami.

Aktivnosti v projektu:

 • DS 1 Izmenjava izkušenj, znanja ter njihova implementacija na območju LAS (priprava skupnega načrta nadaljnjega razvoja tradicionalnih obrti, obrtniškega turizma na območju vseh LAS-ov, ogledi dobrih praks, implementacija dobre prakse s področja tradicionalnih obrti, srečanja partnerjev in predstavitev partnerskih LAS, izdelava stare rudarske obrti – lončarstvo, prevod poglavja, izris lokacij žganja, izdelava virtualnega prikaza žganja v retortah, predstavitev na panojih, oblikovanje in izdelava manjše razstave o žganju v retortah v Topilnici Hg, oblikovanje vabil za dva dogodka: V soju jamskih svetil skozi stoletja in Dnevi živega srebra – Odsevi srebrnega časa)
 • DS3 Programi za prenos znanja in veščin ter usposabljanje (priprava in pilotna izvedba pedagoških in andragoških programov na temo domače in umetnostne obrti, izdelava informativne zgibanke za različne ciljne skupine s pedagoškimi in andragoškimi programi o Melhiorci in rudarju, izdelava koncepta dogodka za demonstracijo klekljanja čipk iz 18. stoletja, gledališka uprizoritev Melhiorce, izdelava koncepta dogodka Rudnik oživi in pilotna izvedba, izdelava koncepta dogodka Dnevi živega srebra, s prikazom starih obrti in znanj, izdelava koncepta dogodka v času Festivala idrijske čipke in Praznika idrijskih žlikrofov in njegova izvedba, na katerem bi prav tako predstavili stare obrti in znanja, izdelava koncepta za nov produkt in sicer ogled žgalnic na prostem ter njegova pilotna izvedba, izdelava programov vodenja za različne ciljne skupine in pilotna izvedba, izvedba delavnice pripovedovanja zgodb za vodnike v Antonijevem rovu in Topilnici Hg, izdelava informativne zgibanke CUDHg Idrija v nakladi 15.000 izvodov
 • DS 4 Promocija novih proizvodov, praks, postopkov (izdaja DVD s filmom o Melhiorci, izdelava dokumentarnega videofilma o različnih znanjih in obrteh v rudniku pod naslovom O taužentkunstlerjih pri Rudniku živega srebra Idrija, promocija dogodkov CUDHg Idrija, fotografiranje dogodkov, jumbo plakat, media bus, izdelava promocijskega gradiva na temo Melhiorce)
 • DS 5 Komunikacija, diseminacija in promocija projekta
 • DS 6 Vodenje in koordinacija projekta

Rezultati in koristi za območje LAS, vključenih v operacijo projekta:

 • vzpostavljeno sodelovanje, pridobljena nova znanja in prenos dobrih praks med vključenimi LAS-i,
 • vzpostavljeno sodelovanje med različnimi ciljnimi skupinami (tudi ponudnikov domačih in umetnostnih obrti DUO, ki bodo skupno nastopili na trgu) in nosilci dediščine, dediščinskega turizma ter stroke na območju v operacijo vključenih LAS,
 • kakovostno ohranjanje kulturne dediščine - izvedene raziskave značilnih obrti za posamezno območje in skupni načrt nadaljnjega razvoja tradicionalnih obrti, obrtniškega turizma,
 • razvoj novih produktov in storitev na osnovi strokovnih raziskav ter ustvarjanje novih delovnih mest, kar posledično vpliva na pozitivno gospodarsko rast na območjih LAS, vključenih v operacijo,
 • trajnostno upravljanje, ohranjanje in promocija kulturne in naravne dediščine,
 • izvedeni promocijski dogodki in izdelan promocijski material.

Cilji:

 • vzpostaviti pogoje za ustvarjanje delovnih mest,
 • razviti in oblikovati nove turistične produkte oz. storitve,
 • ohraniti in oživiti dediščino območja,
 • aktivirati potenciale ranljivih skupin.

Kontakt pri upravičencu ICRA d.o.o. Idrija

Mateja Bizjak

tel. št: 05 37 43 911

e-pošta: mateja.bizjak@icra.si