ICRA je s podpisom pogodbe 30.8.2017 z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pridobila projekt v katerem bo v naslednjih dveh letih izvedla dva dolga programa socialne aktivacije. Program je zastavljen tako, da s svojim celostnim pristopom vpliva na ponovno socialno in zaposlitveno vključenost oseb iz ciljne skupine.

Skupaj z različnimi deležniki v okolju se bomo povezovali s skupnim ciljem, da spodbudimo socialno vključenost oseb iz ciljne skupine (mlajši od 49 let in prejemniki denarne socialne pomoči-DSP).

Osnovni namen socialne aktivacije je pomoč dolgotrajno brezposelnim osebam, ki so tudi prejemniki DSP. V programu bomo zagotovili individualni pristop, celostno obravnavo in dolgotrajnejšo podporo. Z nudenjem pomoči, pridobivanjem novega znanja in izkušenj ter preko spodbujanja aktivnosti vsakega posameznika v programu, se bomo trudili odpraviti ovire, ki posamezniku onemogočajo vključitev v družbeno življenje. Udeležencem bomo preko predstavitve poklicev, s sodelovanjem na tržnici, pripravi časopisa in drugimi aktivnostmi omogočili spoznavanje in stik z različnimi delodajalci. Udeležence bomo spodbujali k aktivnemu vključevanju v družabno življenje in če je le mogoče tudi v zaposlitev. 

Vsebine programa so zastavljene tako, da se čim bolj približajo posameznikovim potrebam pa tudi k njegovim (skritim) sposobnostim. Dolgotrajni prejemniki DSP oz. brezposelni lahko z leti izgubijo tudi družabne stike in socialno mrežo, ki je velikokrat pomembna pri pridobivanju zaposlitve. S programom bomo udeležencem nudili podporo pri pridobivanju različnih funkcionalnih znanj in ključnih kompetenc. Z druženjem v skupini in povezovanjem z okoljem pa želimo udeležencem omogočiti tudi širjenje socialnih omrežij, pridobivanje stikov ter dvig delovnega potenciala. Skupaj na poti želimo doseči in uresničiti cilj boja proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji. 

Program se izvaja od septembra 2017 dalje. V program so vključeni prebivalci občin Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno, Idrija in Logatec.

 

Operacijo sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 9. »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«; prednostne naložbe: 9.1. »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanja zaposljivosti«; specifičnega cilja: 9.1.2. »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.