Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija je neprofitna družba. Ustanovljena je bila leta 1999, za uvajanje nekaterih vsebinsko zaokroženih dejavnosti s področja pospeševanja podjetništva in razvoja lokalnega okolja v Idrijsko-Cerkljanski subregiji. Je naslednica Lokalnega podjetniškega centra, ki je deloval kot organizacijska enota znotraj Sklada za razvoj malega gospodarstva občin Idrija in Cerkno.

ICRA je skupaj s tremi razvojnimi agencijami v goriški regiji (PRC, ROD, RRA severne Primorske) povezana v MRRA - Severnoprimorsko mrežno regionalno razvojno agencijo.

Po področjih pa so naše naloge in aktivnosti naslednje:

 Podjetništvo:

 • naloge v okviru mreže VEM-vstopnih točk,
 • izvajanje enostavnih svetovanj – brezplačnih,
 • priprava in izvedba projektov na temo spodbujanja podjetništva ter malih in srednje velikih podjetji (MSP),
 • vključevanje v aktivnosti spodbujanja socialnega podjetništva,
 • priprava projektov in razpisne dokumentacije ter investicijske dokumentacije za kandidiranje za sredstva na javnih razpisih za znane naročnike.

 Izobraževanje:

 • izvajanje projektov s ciljem razvoja človeških virov na lokalnem območju,
 • izvajanje programov za dvig ravni pismenosti (RDO, RPO, UŽU-IP, UŽU-MI),
 • izvajanje neformalnih izobraževanj za različne ciljne skupine,
 • študijski krožki,
 • izobraževanja za podjetnike,
 • izobraževanja za kmete, prebivalce podeželja, ponudnike na kmečki tržnici,
 • priprava projektnih predlogov, sodelovanje s strokovnimi službami občin, sodelovanjem z uradom za delo, nudenje študentske prakse,..

Letno organiziramo različne delavnice in izobraževanja, preko katerih se vsako leto povprečno izobražuje preko 500 odraslih in sicer v več kot 20 različnih programih izobraževanj.

Podeželje:

 • izvajanja pristopa LEADER,
 • priprava lokalnih razvojnih strategij,
 • svetovalni servis za kmete - pomoč pri registraciji dopolnilne dejavnosti, pomoč in svetovanja pri trženju,
 • razvoj novih produktov na podeželju,
 • koordinacija kmečke tržnice v Idriji,
 • sodelovanje pri načrtovanju razvoja – primer:  Kanomlja in Šturmajce,
 • strokovna pomoč Društvo za promocijo in zaščito idrijskih jedi, izvajanje notranje kontrole in vseh nalog društva,
 • podpora strokovnim službam na občinah.

Okolje in prostor, varovanje okolja:

 • Kot koordinatorji na regijski ravni so naše naloge, da v skladni regionalni razvoj vključujemo skrb za učinkovito varstvo naravnih vrednot in biodiverzitete ter njihov pomen in vključevanje v razvojne procese.
 • Usmerjamo prostorski razvoj v smislu usmerjenosti v trajnostno rabo prostora in višanje kakovosti življenja v Goriški regiji in sicer z:

  • ohranjanjem naravnega okolja,
  • vzpostavitev in skrb za okolju prijazno infrastrukturo.

Kulturna dediščina:

 • Idrijski žlikrofi so postali prvi slovenski proizvod, ki ga je Evropska komisija prijavila kot zajamčeno tradicionalno posebnost EU-ja. Oznaka pomeni, da sta zaščitena receptura in tradicionalen način priprave, proizvodnja pa geografsko ni omejena. Postopke prijave in vzdrževanja certifikata vodi ICRA.
 • Sodelujemo tudi pri vodenju geografske označbe idrijska čipka in vodimo register klekljaric, ki imajo pridobljen certifikat.
 • Sodelujemo z Naravoslovnotehniško fakulteto in razvijamo tradicionalno idrijsko čipko v novih smereh avtorske čipke.
 • Pripravljamo prijave in sodelujemo v projektih ohranjanja in trajnostnega razvoja kulturne dediščine idrijsko-cerkljanskega (tehniška dediščina rudnika živega srebra, živa dediščina – laufarija, godbeništvo, arheološko najdišče Divje babe,..).

Regionalni razvoj:

 • usklajevanje in dopolnjevanje programskih in izvedbenih dokumentov regije,
 • sodelovanje v MRRA in koordinatorstvo za področje »okolje in prostor«,
 • priprava projektnih predlogov in vključevanje v projektnega partnerstva (regionalna, čezmejna in transnacionalna).

Podatki o podjetju

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija

Mestni trg 1

5280 Idrija

Skrajšan naziv: ICRA d.o.o. Idrija

Matična številka: 1489143000

Davčna številka: SI93276583

Bančni račun: IBAN SI56 0475 2000 0210 928 (NOVA KBM d.d.)