Koncept regionalnega razvoja, institucije in vrste razvojnih spodbud opredeljujejo Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (UL RS št. 20/2011, št. 57/2012) in podzakonski akti.

MRRA (vse 4 razvojne agencije iz območja regije) v skladu z omenjenim zakonom izvaja naslednje naloge spodbujanja razvoja na regionalni ravni, ki so v javnem interesu na območju Severne Primorske (Goriške) razvojne regije:

  • priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa,
  • priprava dogovorov za razvoj regije,
  • izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
  • sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
  • obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej in usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
  • prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem.

Gre za splošne razvojne naloge na regionalni ravni, kakor jih določa 18. člen ZSRR-2A.

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM (RRP) SEVERNE PRIMORSKE (GORIŠKE RAZVOJNE) REGIJE 2014-2020

POVZETEK RRP SEVERNE PRIMORSKE 2014-2020