V vsaki statistični oziroma razvojni regiji delujejo regionalne razvojne agencije, ki predstavljajo pomembno podporno okolje posameznim regijam oziroma občinam v posameznih regijah. V Severno Primorski (Goriški razvojni) regiji je regionalna razvojna agencija organizirana na svojstven način.

Regionalni razvoj in organiziranost Severne Primorske (Goriške razvojne regije):

1. Mrežna regionalna razvojna agencija

Organiziranost zagotavljamo:

a) kolegiji direktorjev
b) delovna skupina koordinatorjev, strokovnjakov iz posameznih razvojnih agencij

2. Svet regije severne primorske (Goriške razvojne) regije

Svet regije v sestavi vseh županov iz regije, administrativno podporo nudi MRRA.

3. Razvojni svet regije

Razvojni svet regije je sestavljen iz predstavnikov gospodarstva, nevladnega sektorja in predstavnikov občin. Skupaj šteje 33 članov in odloča o ključnih dokumentih in usmeritvah regije.

4. Odbori za pripravo in izvajanje regionalnega razvojnega programa

Pomoč pri odločanju nudijo Razvojnemu svetu regije odbori za pripravo RRP-ja, sestavljeni pa so prav tako iz predstavnikov gospodarstva, nevladnega sektorja in predstavnikov občin.

Za izvajanje splošnih razvojno pospeševalnih nalog v regiji in zagotavljanje strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje Sveta regije in Regionalnega razvojnega sveta skrbita Severnoprimorska mrežna regionalna razvojna agencija (MRRA) in Kolegij direktorjev MRRA.

Severnoprimorska mrežna regionalna razvojna agencija deluje kot mreža štirih lokalnih razvojnih agencij, v katero so vključene naslednje razvojne agencije:

- Razvojna agencija ROD iz Ajdovščine (www.ra-rod.si),
- RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica (www.rra-sp.si),
- PRC Kobarid – Posoški razvojni center Kobarid (www.prc.si),
- ICRA d.o.o. Idrija – Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija (www.icra.si)

S 1.1.2014 je vodilno vlogo prevzel Posoški razvojni center, naslednji pa prevzame vodilno vlogo RA ROD iz Ajdovščine.